შეკითხვა:

.განსაზღვრეთ Aდა B წერტილებში დამაგრებული 10 და 20 ნკ წერტილოვანი მუხტების შემაერთებელი მონაკვეთის შიგნით C წერტილში მოთავსებულ 2ნკ მუხტზე მოქმედი ძალები და მათი ტოლქმედი , თუ AB=30სმ,AC=10სმ.                            

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე