შეკითხვა:

განსაზღვრეთ A და C წერტილებში დამაგრებული 10 და 20 ნკ წერტილოვანი მუხტების შემაერთებელი მონაკვეთის შიგნით B წერტილში მოთავსებული 2 ნკ მუხტზე მოქმედი ძალები და მათი ტოლქმედი. თუ AC=30სმ,AB=10სმ.წინასწარ მადლობთ.

პასუხი: