შეკითხვა:

 ართკუთხა ჩარჩო,  რომლის გვერდებია 5 სმ. და 8 სმ, ბრუნავს  4 ტესლა ინდუქციის მაგნიტურ ველში. ჩარჩოში გამავალი დენის სიდიდეა 5 ამპერი.  ჩარჩოს სიბრტყე მაგნიტური ველის პარალელურია. რას უდრის ჩარჩოზე მოქმედი ძალის მომენტის სიდიდე (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი მეათასედის სიზუსტით. მაგ. 1.234)

პასუხი:

------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

----------------------------------------