შეკითხვა:

გამოთვალეთ წრიული რგოლის ინერციის მომენტი სიმეტრიის ღერძის მიმართ, თუ რგოლის მასა არის 190გრამი, რგოლის შიდა რადიუსი 2 სმ, რგოლის გარე რადიუსი 6 სმ 

პასუხი:

m=0,19 კგ.....           R1=0,02 მ......                R2=0,06 მ      

-----------------------------------

I = ?

რგოლის ინერციის მომენტი გამოითვლება ფორმულით:  I = (1/2) m •(R12 + R22) = .........

------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე