შეკითხვა:

რას უფრო მეტი ენერგია სჭირდება: წყლის 0 გრადუსიდან 100 გრადუსამდე გაცხელებას თუ შემდეგ მის აორთქლებას? რატომ?
 

პასუხი:

იმისათვის, რომ    მასის  წყალი  გავაცხელოთ 0-დან  1000 C -მდე საჭიროა მას გადავცეთ სითბო 

Qგაცხ = cm(t2 - t1 ) = 100cm ,  c= 4200 ჯ/(კგ 0C)  სადაც  წყლის კუთრი სითბოტევადობაა, ანუ  Qგაცხ = 420000m  ხოლო შემდეგ მისი სრულიად ასაორთქლებლად კი საჭიროა   სითბო   Qორთქ = rm    სადაც  r = 2300000 ჯ/კგ  წყლის ურთქლადქცევის კუთრი სითბოა.

ახლა კი შეადარე ისინი ერთმანეთს .... რომელია მეტი და რამდენჯერ?

------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე