შეკითხვა:

ორი ნაწილაკი მოძრაობს V1 და V2 მუდმივი სიჩქარეებით. საწყის მომენტში მათი რადიუს ვექტორებია r1 და r2. ამ ოთხი ვექტორის როგორი თანაფარდობის დროს დაეჯახებიან ნაწილაკები ერთმანეთს? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

   შეხვედრის მომენტში  მათი  საერთო რადიუს ვექტორი  \(\vec{r}\) =  \(\vec{r_{1}}\) + \(\vec{v_{1}}\)t = \(\vec{r_{2}}\) + \(\vec{v_{2}}\)t  ...-------->>>>

\(\vec{r_{1}}\) - \(\vec{r_{2}}\) = (\(\vec{v_{2}}\)  - \(\vec{v_{1}}\))t   ... ანუ ( \(\vec{r_{1}}\) - \(\vec{r_{2}}\) )   და   (\(\vec{v_{2}}\)  - \(\vec{v_{1}}\))   ვექტორები კელინიარულია, უფრო მეტიც:  თანხვდენილი ვექტორებია, რის გამოც მათი ვექტორული ნამრავლი   0-ის ტოლია:

[( \(\vec{r_{1}}\) - \(\vec{r_{2}}\) ) X (\(\vec{v_{2}}\)  - \(\vec{v_{1}}\))]  = 0