შეკითხვა:

a გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში მოთავსებულია სამი წერტილი. ისინი ერთდროულად იწყებენ მოძრაობას v მოდულის მქონე სიჩქარით ისე, რომ პირველი წერტილი ყოველთვის მოძრაობს მეორისკენ, მეორე – მესამისკენ და მესამე კი პირველისკენ. რა დროის შემდეგ შეხვდებიან წერტილები ერთმანეთს? მადლობას გიხდით  წინასწარ.

 

პასუხი:

 

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე