შეკითხვა:

ფორიზონტალურ გზატკეცილზე მოდულით 20მ|წმ სიჩქრით და 0,8 მ|წმ2 ცენტრისკენული აცქარებით წრეწირის რკალზე უხვევს ავტომობილი, განსაზღვრეთ მოსახვევის სამრუდის რადიუსი

პასუხი:

ფიზიკის სახელმძღვანელოში მოიძიე გაკვეთილი წრეწირზე მოძრაობის შესახებ... იქ შეგხვდება ფორმულა ცენტრისკენული აჩქარების შესახებ:   aცენტრ  = ??? ...ხოდა ამ ფორმულიდან  გამოსახე სიმრუდის რადიუსი:

R = ???   შემდეგ კი ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები და გამოთვალე ...