შეკითხვა:

A წერტილი მოძრაობს V სიჩქარით ისე, რომ მისი სიჩქარის V ვექტორი ყოველთვის მიმართულია B წერტილისაკენ, რომელიც თავის მხრივ მოძრაობს წრფივად და თანაბრად U<V სიჩქარით. საწყის მომენტში მათი სიჩქარეები ურთიერთმართობულია, ხოლო მანძილი წერტილებს შორის უდრის L-ს. რა ხნის შემდეგ შეხვდებიან წერტილები ერთმანეთს? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე