შეკითხვა:

მცირე ზომის ბურთი, რომელსაც ვერტიკალური მიმართულებით v_{0} სიჩქარე გააჩნია, იწყებს მოძრაობას ორ პარალელურ კედელს შორის სივრცეში.

რამდენჯერ მოხვდება ბურთი კედელს მიწაზე დავარდნამდე? კედლებს შორის მანზილია d, მათი სიმაღლეა L(L>>d). ბურთის კედელთან დაჯახება ჩათვალეთ აბსოლიტურად დრეკადად.

პასუხი:

\(Ox\) ღერძი მივმართოთ ჰორიზონთალურად, მარცხნივ, \(Oy\) ვერტიკალურად ქვევით. \(Ox\)ღერძის მიმართ მოძრაობა დაჯახებიდან დაჯახებამდე თანაბარია, რადგან ამ ღერძის მიმართ, ბურთზე მოქმედი სიმძიმის ძალის გეგმილი 0-ის ტოლია. ბურთის სიჩქარის გეგმილი- \(v_{x}=v_{0}\) დაჯახების შემდეგ იცვლის მხოლოდ მიმართულებას, მოდული არ იცვლება, რადგან დაჯახება აბსოლიტურად დრეკადია. დრო ორ მომდევნო დაჯახებას შორის ტოლია \(t=\frac{d}{v_{0}}\).

\(O_{y}\) ღერძის მიმართ მოძრაობა იწყება უსაწყისო სიჩქარით \(a_{y}=g\) აჩქარებით. \(t\) დროში სხეული ვერტიკალურად დაეშვება \(h=\frac{gt^{2}}{2}\)  მანძილზე. სანამ იგი გვერტიკალურად გაივლის \(L\) მანძილს, ის მოასწრებს დაეჯახოს იმდენჯერ, რამდენჯერაც \(h\) მოთავსდება \(L\)-ში, ანუ: \(n=\frac{L}{h}=\frac{2Lv_{0}^{2}}{gd^{2}}(*)\)