შეკითხვა:

მაპატიეთ ასეთი გაკადნიერება :D უკვე მეოთხე კითხვას ვწერ, მაგრამ ეს ძირეული საკითხები თუ გავიგე მერე მგონია რომ ყველაფერს გავიგებ და მომიტევეთ :// მაშ ასე, წიგნში წერია რომ, ვექტორული სიდიდეებისთვის ვექტორის მოდული განსაზღვრავს ფიზიკური სიდიდის რიცხვით მნიშვნელობას; (პ.ს. ვექტორის გამოსახვისთვის გამოვიყენებ -->  ()  აღნიშვნას, მაგალითად გადაადგილების ვექტორი-- (S) ) აგრეთვე წერია რომ X და Y ღერძებზე გეგმილების კვადრატების ჯამიდან ფესვი იქნება ვექტორის მოდული--კიბატონო, გასაგებია; მაგრამ, როცა სიჩქარის გაკვეთილზე გადავდივარ, მხვდება ინტრიგანი წინადადება: "ვექტორულად: (V)=(S)/t მაგრამ, რიცხვითი გამოთვლების ჩასატარებლად ვიყენებთ არა ვექტორებს, არამედ გეგმილებს კოორდინატთა ღერძზე: Vx=Sx/t "------------->მიჩნდება საკმაოდ ლოგიკური შეკითხვა, თუ რიცხვით მნიშვნელობას მოდული წარმოადგენს, მე გეგმილით რატომ ვსარგებლობ? თან მაინცდამაინც X ღერძზე გეგმილით, Y-მა რა დააშავა? --------->ეს რამე წესია, რომ ვექტორული სიდიდეების დროს ყოველთვის გეგმილს ვიყენებ გამოთვლისას? ეს ერთი; მარტო ეს რომ იყოს კიდევ რა უჭირს? უცებ, ვხედავ გრაფიკს Vx(t)-წრფივი თანაბარი მოძრაობისას, და წერია შემდეგი:"სიჩქარის გრაფიკით შესაძლებელია დროის მოცემულ შუალედში სხეულის გადაადგილების მოდულის გამოთვლა."-----> კიიიმაააგრააააამ, თუ სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულებაა, რატომ ვიგებთ გადაადგილების მოდულს და არა გეგმილს?????? ამიდუღდა ტვინიიი, მიპასუხეთ რა ძალიან გთხოვთ(თქვენს იქით ხსნა არ არიის) 

პასუხი:

ვექტორული სიდიდეს (ვექტორს)  აქვს ორი მახასიათებელი:

1)   მიმართულება

რომელზეც  საუბარს მაშინ აქვს აზრი, როცა წინასწარ გვაქვს არჩეული  საკოორდინატო   X,Y, Z სისტემა. ამ სისტემის არჩევა  ჩვენზეა დამოკიდებული... ჩვენი ნებაა, ანუ არჩევანში არ  ვართ შეზღუდული

2) მოდული - იგივე აბსოლუტური მნიშვნელობა- შეიძლება ითქვას ვექტორის ''სიგრძე'' შესაბამის ერთეულში - რიცხვითი მნიშვნელობა. იგი  არაუარყოფითია

ამ ორივე მახასიათებლის ,,ჩადება''  შესაძლებელია ვექტორის გეგმილების (მათემატიკურად კოორდინატების) სახით ჩაწერისას:   \(\vec{S}\) (S; S)   მაგ:   \(\vec{S}\) ( 3; -4) , რაც ნიშნავს რომ

1) ( მიმართულება) \(\vec{S}\)  ვექტორის სათავიდან  ---> ბოლოში მისასვლელად  ჯერ  X მიმართულებით უნდა გადაავადგილდეთ  3 ერთეულით, შემდეგ კი Y -ის საწინააღმდეგო მიმართულებით 4 ერთეულით  ( - 4)    და 

2) (მოდული)    \(\left | \vec{S} \right |=S=\sqrt{S_{x}^{2}+S_{y}^{2}}\)

--------------------------------------------

როდესაც მოძრაობა წრფივია  და რადგანაც კოორდინატა ღერძების არჩევაც ჩვენი ნებაა, კეთილ ვინებოთ  და ტვინი არ ავიდუღოთ, რისთვისაც საკოორდინატო X ღერძი მივმართოთ  მოძრაობის მიმართულებით. ასეთ შემთხვევაში: 

vx = v ...    sx = s....   \(a_{x}\) = \(a\) (სიჩქარის ზრდისას- გაქანება)    ან   \(a_{x}\) = - \(a\)    (სიჩქარის კლებისას - შენელება)

ხოლო გეგმილები  ღერძზე:     vy = sy = \(a_{y}\) = 0

 თუმც ტვინის ადუღების სრული უფლებაც გვაქვს:  მაგ საკოორდინატო  X  ღერძი მივმართოთ  მოძრაოიბის მიმართულებისადმი  1660 -ით (ჩვენი ნება არაა ?)  -  ამ შემთხვევაში  ,,თავს წამოყოფდა''  y  გეგმილიც: vx = - vCos140   და  vy = - vSin14 

.... და მითუმეტეს თუ ტვინის გადაბუგვასაც(შენს მტერს)  გავრისკავდით , მაშინ  ''სცენაზე ითამაშებდნენ''   z  გეგმილებიც  laugh 

ასე რომ ეს ნება უნდა იყოს გონივრული -()cheeky

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე