შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ მაგიდაზე   L  სიგრძის ერთგვაროვანი თოკია.ამ თოკის x ნაწილი  ძევს ჰორიზონტალურ მაგიდაზე დანარჩენი კი მაგიდის კიდეზეა ჩამოშვებული.ისე რომ თოკზე მცირე ძალით მოქმედებისას თოკი მთლიანად ჩამოსრიალდა.იპოვეთ ხახუნის კოეფიციენტი მაგიდასა და თოკს შორის.

პასუხი:

ამოცანაში ის ზღვრული სიტუაციაა წარმოდგენილი, როდესაც ჩამოშვებული   (L-x) ნაწილის წონა  P = m1g = \(\rho s(L-x)g\)      ჯერ კიდევ გაწონასწორებულია  მაგიდასთან უშუალო შეხებაში მყოფი  x  ნაწილიზე მოქმედი უძრაობის ხახუნის მაქსიმალური ძალით:  Fუძრ. ხ = \(\mu m_{2}g\) =\(\mu \rho sxg\)

\(\rho s(L-x)g\) = \(\mu \rho sxg\) ........>>>>      \(\mu\) = ????

( \(\rho\) -- ბაგირის მასალის სიმკვრივეა.......     \(s\)  ---- ბაგირის განივკვეთის ფართობი )                        

------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე