შეკითხვა:

რას უდრის წყაროს ემ ძალა,თუ  წყაროს შიგნით ერთი პოლუსიდან მეორემდე 20 კ მუხტის გადატანისას გარე ძალები ასრულებს 50ჯ მუშაობას.

პასუხი:

ეს უმარტივესი საკითხი შენ თვითონ უნდა გადაჭრა, რისთვისაც მოგიწევს  სახელმძღვანელოში(ფიზიკის და არა გეოგრაფიის) , გნებავს ჩვენს საიტზევე   სახელმძღვანელი --->>>>  თეორია ----->>> ელექტროდინამიკა ---->>> მუდმივი დენის  განყოფილების გადახედვა (ცალი თვალითაც რომ ჩაიჭვრიტო.. საკმარისიაcheeky)