შეკითხვა:

ჭურჭელში 20 C ტემპერატურის 2 ლ წყალია . მასში 1ლ მდუღარე წყლის ჩასხმის შემდეგ ტემპერატურა 45 C -მდე გაიზარდა. განსაზღვრეთ ჭურჭლის სითბოტევადობა.

პასუხი:

სითბო გასცა მდუღარე (1000) წყალმა - გაგრილდა  450-მდე    Qგაც = cm1(1000 - 450 )  სადაც   m1 = 1 კგ  ---- 1 ლ მდუღ წყლის მასაა       

 c = 4200 ჯ/კგ.კელ ----- წყლის კუთრი სითბოტევადობაა

სითბო მიიღო    2 ლ   200  --იანმა    წყალმა ---   Qწყ = cm2( 450 - 200 )   და ჭურჭელმა

       Qჭრ = C ( 450 - 200 )  და გაცხელდნენ  450 -მდე... სადაც  C   ჭურჭლის სითბოტევადობაა.

სითბური ბალანსის განტოლოებით :    cm1(1000 - 450 ) = cm2( 45- 200 ) + C ( 450 - 200 )   

აქედან ამოხსენი   C = ????? ჯ/კელ

------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე