შეკითხვა:

ბატარეის ემ ძალა 6 ვ-ია ,მისი შიგა და გარე წინაღობები,შესაბამისად 0,5 და 11,5 ომი.განსაზღვრეთ დენის ძალა წრედში,ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე და ძაბვის ვარდნა ბატარეაში.

პასუხი:

\(\varepsilon\) = 6ვ...   R = 11,5 ომი...     r = 0,5 ომი 

--------------------------------------

 I = ?....  U = ? ... u = ....

ომის კანონი შეკრული (ჩაკეტილი) წრედისათვის     ...I = \(\varepsilon\)/(R + r)  = ?

       \(\varepsilon\) = IR + Ir = U + u

ძაბვა წრედის გარე წინაღობაზე (დატვირთვაზე, მომხმარებელზე)-  ანუ დენის წყაროს მომჭერებზე   გამოითვლება ფორმულით ....U = IR = ?   ... მისი გაზომვა შესაძლებელია ვოლტმეტრითაც. ამისათვის  ვოლტმეტრი პარალელურად უნდა ჩავრთოთ ჩაკეტილი წრედის   დენის წყაროს მომჭერებზე( ანუ დატვირთვაზე)  .

ძაბვის ვარდნა ბატარეაში    u =Ir = ?   ( ან  u =\(\varepsilon\) - U) .... მისი გაზომვა ვოლტმეტრით შეძლებელია... იგი უნდა გამოითვალოს თეორიულად.

------------------------------------------

დანარჩენი ამოცანები დამოუკიდებლად უნდა გააკეთო