შეკითხვა:

 ზღვაში ჰაერის ბუშტუკი ამოდის ფსკერიდან ზედაპირზე. რამდენჯერ
გაიზარდა მისი დიამეტრი 150 მ სიღრმიდან 10 მ სიღრმეზე ამოსვლისას?
ატმოსფერული წნევაა 105 ნ/მ2, წყლის სიმკვრივეა 1000კგ/მ3. ზღვაში სიღრმის
მიხედვით წყლის ტემპერატურა არ იცვლება.

პასუხი:

სითხის ჰიდროსტატიკური წნევა   პირდაპირპროპორციულად  მცირდება სიღრმის კლებასთან  ერთად ---- P = \(\rho gh\)  , რის გამოც ზევით ამოსვლისას ჰაერის ბუშტულაკში  ჰაერის წნევაც შესაბამისად მოიკლებს --  ბუშტულაკზე გარედან მოქმედი წყლის ჰიდროსტატიკური წნევისა და ატმოსფერული წნევის ჯამი ხომ ჰაერის შიგა წნევით წონასწორდება------ Pბუშტ =  \(\rho gh\) + Pატმ       (Pატმ  = 105  პა  - ნორმალურად ჩავთვალოთ)

ამის გარდა ბუშტულაკისათვის უნდა დაიწეროს  აირის მდგომარეობის განტოლება- ე.წ. კლაპეირონის განტოლება  იმის გათვალისწინებით რომ ტემპერატურა არ იცვლება----  

(T1=T2 ---იზოთერმული პროცესი).... (ამ კერძო შემთხვევას  თავისმხრივ ბოილ-მარიოტის კანონსაც უწოდებენ )  

P1V1/T1 = P2V2/T...........   გაითვალისწინე ისიც, რომ სფეროს მოცულობა დიამეტრის კუბის პროპორციულია    V = (\(\pi\)/6)•d3  და მიიღებ:

 (\(\rho gh\)1 + Pატმ)• (\(\pi\)/6)d1(\(\rho gh\)2 + Pატმ) (\(\pi\)/6)•d23 .....  ჰოდა აქედან კი დაადგინე  

d2/d1  =კუბური ფესვი  (\(\rho gh\)1 + Pატმ) / (\(\rho gh\)2 + Pატმ) -  დან = ?????

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე