შეკითხვა:

220 ვ ძაბვისა და 2 ომი შიგა წინაღობის დენის წყარო ჩართულია 108 ომი წინაღობის რეზისტორით.განსაზღვრეთ ძაბვის ვარდნა შიგა წრედში

პასუხი:

 ძაბვისა  .... უნდა ეწეროს   ე.მ. ძალის

მსგავსი ამოცანის ამოხსნაში უკვე დაგეხმარეთ პირადად შენ!!!

დაათვალიერე წინა გვერდები.....

---------------------------------

წრედის მ.ქ.კ. კი გამოთვალე  ფორმულით: მ.ქ.კ. = [R/(R+r)]•100%