შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ელექტროენერგიის დანახარჯი 2,5 . 10 -4კგ წყალბადის მისაღებად,თუ ელექტროლიზი მიმდინარეობს 5ვ ძაბვაზე.დანადგარის მქ კოეფიციენტი 75 %-ია.

პასუხი:

m =.... U = .... მ.ქ.კ. = ...     ( k = 0,0104• 10-6  ---კგ/კ წყწლბადის ელექტროქიმიური ეკვივალენტია)

-----------------------------

Eსრ = ???

მ.ქ.კ. = (Aსას/Eსრ)•100%.....(1)        Aსას = UIt = Uq .....(2) ----- დენის მუშაობაა,      m=kq ...(3)  ----  ელექტროლიზისას გამოყოფილი წყალბადის მასაა.

ამ სამი ფორმულის გამოყენებით გამოიყვანე  Eსრ = ??? ფორმულა    და   დათვალე.....

-----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე