შეკითხვა:

აირის რა ნაწილი გამოუშვეს ბალონიდან თუ ბალონში წნევა შემცირდა 60% – ით, აბსოლუტური ტემპერატურა კი – 20% – ით?

პასუხი:

მოც: P= 0,4P1

T2  = 0,8T1

V2 =  V1 = V

------------------------------------------

(m1 - m2) / m= ?

ჩავწეროთ  იდეალური აირის მდგომარეობის ძირითადი განტოლება აირის გამოშვებამდე m1 მასისათვის   (P1V) /T1 = (m1/M)R

 და აირის გამოშვების შემდეგ ბალონში ჩარჩენილი m2  მასისათვის        (P2V) /T2 = (m2/M)R   სადაც  M  მოცემული აირის მოლური მასაა, ხოლო R   კი   ე.წ.აირის უნივერსალური მუდმივა 

ამ ორი განტოლების ერთმანეთზე გაყოფით მივიღებთ, რომ     m1 = 2m2  , ანუ ბალონიდან გამოუშვიათ საწყისი აირის ნახევარი.