შეკითხვა:

სწორია თუ არა გამოთქმა: ხახუნის შედეგად წარმოიქმნება ელექტრონული მუხტი

პასუხი:

 ხახუნის შედეგად წარმოიქმნება ელექტრონული მუხტი.........

სიტყვა  წარმოიქმნება    ნამდვილად  ტლანქად  არის ნახმარი.... იმ აზრის მატარებელია,  თითქოს ხახუნისას ''იბადება'' მუხტი.  არადა ვიცით რომ  დამუხტული ნაწილაკები (პროტონები, ელექტრონები  და ....) ძალიან  დიიიდი ხნით ადრე  ''დაიბადნენ'' (მაინც ''რა დედამ შობა''  არა? wink )   და ნორმალური  ელექტრონეიტრალური მდგომარეობისას  მათ თავავიანთი ''საცხოვრისი''  გააჩნიათ:  ელექტრონებს  ''ელექტრონული გარსი'' - პროტონებს კი ბირთვი....    ხახუნისას   ელექტრონები  გადადიან ერთი სხეულიდან მეორეზე და შესაბამისად ვამბობთ:    პირველი სხეული განიცდის ელექტრონების ნაკლებობას  და შესაბამისად  იმუხტება  დადებითად  - მეორე  განიცდის ელექტრონების სიჭარბეს  და შესაბამისად იმუხტება  უარყოფითად...

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე