შეკითხვა:

სხეული თავისუფლად ვარდება დედამიწის ზედაპირზე უსაწყისო სიჩქარით h სიმაღლიდან. რისი ტოლი იქნება სხეულის კინეტიკური ენერგიის შეფარდება პოტენციურ ენერგიასთან (Eკინ/Eპოტ) h/3 სიმაღლეზე? ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით. ნულოვან დონედ დედამიწის ზედაპირი მიიჩნიეთ.  

 

პასუხი:

დაიხმარე  მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი :  mgh + 0 = Eპოტ + Eკინ....

( Eპოტ = mgh/3)    და დაადგინე შენთვის საინტერესო ფარდობა.

-----------------------------------------

ასეთი მარტივი ამოცანების ამოხსნა დამოუკიდებლად უნდა ცადო