შეკითხვა:

ზიარჭურჭელში რომლის მუხლის განივკვეთის ფართობებია S1 და S2 ასხია p1 და p2 სიმკვრივის სითხეები.სითხეები წონასწორობაშია.რას უდრის გამყოფი დონის ზევით მუხლებში მყოფი სითხეების მასების შეფარდება m1/m2?ძალიან მჭირდებაა...........

პასუხი:

გამყოფ დონეზე (და მის ქვედა დონეებზეც)   ორივე მუხლში წნევა ერთნაირია:

ცgh1 = \(\rho\)2gh2   ....... (1)

თუ ზიარჭურჭლის მუხლები უცვლელი კვეთის ვერტიკალური  სვეტებია (მაგ: ცილინდრული ფორმის) მაშინ  გამყოფი დონის ზევით მათში განთავსებული სითხეთა მასები იქნება    m1 = \(\rho\)1S1h1     და       m2 = \(\rho\)2S2h2

ამის შემდეგ  რომ გიპასუხო,       m1/m2 =  (\(\rho\)1/\(\rho\)2)3             დამიჯერებ?    wink

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე