შეკითხვა:

20 C ტემპერატურის ელექტრომაგნიტის სპილენძის გრაგნილის წინაღობა იყო 1,2 ომი. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ კი აღმოჩნდა 1,5 ომი. რა ტემპერატურამდე გახურდა გრაგნილი ( სპილენძის წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტია 0,004 გრად ხარისხად -1. დიდი მადლობა წინასწარ ბატონო ოლეგ

პასუხი:

წინაღობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება ასეთია :  R = Ro(1+\(\alpha\) t)   

 R--- წინაღობაა  0oC -ზე....... \(\alpha\) -----  წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტია

ჩაწერე ეს ფორმულა ორივე    შემთხვევისათვის...  შეფარდებით   გამორიცხე   Ro  და ამოხსენი შენი საძიებელი ტემპერატურა ........