შეკითხვა:

გამარჯობა,

გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ტოლგვერდა სმკუთხედის წვეროებში დამაგრებულია მოდულით ტოლი მუხტის მქონე მცირე ზომის ბურთულები.  ორ მათგანს შორის მოქმედი ძალაა F. უარყოფითად დამუხტული ბურთულა გაათავისუფლეს. განსაზღვრეთ ამ ბურთულას მიერ შეძენილი მაქსიმალური კინეტიკური ენერგია მოძრაობის პროცესში.

პასუხი:

პირობა არასრულყოფილია:

1)  ცნობილი უნდა იყოს სამკუთხედის  გვერდი...

2) მართალია მუხტების მოდულები ტოლია, მაგრამ გათავისუფლების შემდეგ  უარყოფითი მუხტის ქცევა  დამოკიდებული იქნება  დანარჩენი ორი მუხტის  ნიშანზე...

-----------------------

ოლეგი გაბრიაძე