შეკითხვა:

თუ ერთი ზამბარის სიხისტეა k1ხოლო მეორესი k​2,მაშინ მათი მიმდევრობით შეერთებით მიღებული ზამბარის სიხისტეა

ა)k1+k2.         ბ)k1+k2/2.       გ)k1k2/k1+k2.     დ)2k1k2/k1+k2    ე)k1+k2/k1k2

პასუხი:

ზამბარათა პარალელური შეერთებისას სრული სიხისტე:

\(k=k_{1}+k_{2}+\cdot \cdot \cdot +k_{n}\)

ზამბარათა მიმდევრობითი  შეერთებისას კი :

\(\frac{1}{k}=\frac{1}{k_{1}}+\frac{1}{k_{2}}+\cdot \cdot \cdot \frac{1}{k_{n}}\)

ორი ზამბარის შემთხვევაში მივიღებთ:          \(k=\frac{k_{1}k_{2}}{k_{1}+k_{2}}\)