შეკითხვა:

ერთი კითხა მაქვს უბრალოდ დაზუსტება მინდა.. ზამბარაზე ნულოვან დონედ რომელი ნაწილიც არ უნდა მივიჩნიო ყოველთვის ხო ერთი ენერგია ექნება. kxკვადრატ/2

 

პასუხი:

არა!!!

ზამბარის    ნულოვანი დონე აუცილებლად  არადეფორმილებული მდგომარეობიდან  დაითვლება!!!.... და ეს გამოწვეულია  დრეკადი  ურთიერთქმედების   პოტ ენერგიის     დეფორმაციის ( x )     კვადრატული   დამოკიდებულების გამო.  kx2 /2

 და თუ  პოტ ენერგია   მანძილზე  წრფივადაა დამოკიდებული, როგორც  მაგალითად გვაქვს  სხეულის დედამიწასთან  ურთიერთქმედების  შემთხვევაში    E =  mg  ან ერთგვაროვან   ელექტრულ  ველთან  მუხტის  ურთიერთქმედების შემთხვევაში  W = qex ,   ნულოვანი დონის შერჩევა ჩვენზეა დამოკიდებული --- საქმეს  პრაქტიკული  თვალსაზრისით მივუდგებით   საკითხის გამარტივების თვალსაზრისით.