შეკითხვა:

განსაზღვრეთ სიმძიმის ძალის მუშაობა დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრის წრიულ ორბიტაზე მოძრაობისას

პასუხი:

წრიულ ორბიტაზე ხელოვნური თანამგზავრის მოძრაობისას დედამიწის მიზიდულობის ძალა (სიმძიმის ძალა)  მოძრაობის მართობულია - სიჩქარის ვექტორთან(რომელიც თავის მხრივ მხების  გასწვრივ არის მიმართული) 90o-იან კუთხეს ქმნის, რის გამოც იგი მუშაობას არ ასრულებს   A = 0

--------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე